طراحی و مهندسی معکوس

طراحی قطعات

تهیه و تدوین شناسنامه فنی

طراحی  ابزارهای  مخصوص

ابعاد برداری و کنترلهای هندسی